Dags att bereda sig på elbilarnas ankomst

Elbilar börjar småningom dyka upp också på bostadsbolagens parkeringsplatser. Det är bra att utreda och komma överens om laddningsfrågan i förväg.

TEXT: PEKKA KARPPINEN, BILD: ELIAS KARPPINEN

Enligt Virpi Hienonen som är äldre juridisk expert på Fastighetsförbundet är förutseende A och O i bostadsbolagen. Det hjälper inte att sticka huvudet i busken inför övergången till eldriven trafik.

”Antalet renodlade elbilar och hybridbilar kan öka markant inom tio år. Jag anser att det är klokt att bereda sig på saken.”

På bostadsbolagens gårdar i Finland finns det redan en hel del värmestolpar. Någon kan tänka att det ju bara är att koppla elbilen till värmestolpen och så är saken klar. Det finns emellertid värmestolpar av olika typ och ålder. Utan närmare utredning kan man inte veta att stolpen tryggt kan användas ens för att ladda en hybridbil.

”Säkerhetsfrågorna måste kollas först, så att man inte orsakar t.ex. brandsäkerhetsrisker i bolaget.”

En annan sak att tänka på är hur laddningskostnaderna ska riktas till rätt adress.

”Elförbrukningen ökar så mycket att det är nödvändigt att kunna mäta den. Utgångsprincipen är att den som laddar sin bil betalar för den förbrukade elen.”

Via kartläggning till bolagsstämman

Hienonen uppmanar bostadsbolagen att vända sig till en elplanerare för att utreda laddningsmöjligheterna. En yrkesman kan bedöma elsystemets skick, kapacitet och eventuella ändringsbehov.

”En kartläggning av systemet är så pass förmånlig att styrelsen och disponenten kan beställa en sådan utan bolagsstämmans beslut.”

Det lönar sig att låta göra en kartläggning senast när de boende börjar visa intresse för att skaffa laddningsbara fordon eller t.ex. när bolaget planerar en sanering av gården.

När kartläggningen är gjord blir det lättare att ta ställning till laddningsfrågan på bolagsstämman. Saken kan tas upp på föredragningslistan på tre sätt: på initiativ av styrelsen och disponenten, av en enskild aktieägare eller av en aktieägarminoritet.

Det räcker med att en enda aktieägare kräver att saken tas upp på den ordinarie bolagsstämman, bara personen är ute i god tid. Om det är långt till nästa bolagsstämma och det finns flera aktieägare som är intresserade av att kunna ladda elbilar, är det också möjligt att hålla en extra bolagsstämma. När man till exempel gör ett skriftligt yrkande på kartläggning och minst tio procent av aktieägarna undertecknar det, ska styrelsen sammankalla en extra bolagsstämma för att behandla ärendet.

”Också aktieägarna gör klokt i att vara ute i god tid, eftersom det inte är säkert att man får tag på en kartläggare som kan komma samma dag”, påpekar Hienonen.

För att få till stånd ett kartläggningsbeslut krävs s.k. enkel majoritet, alltså över hälften av de avgivna rösterna.

Inga privilegier

Bostadsbolagets bilplatser kan innehas av antingen bolaget eller aktieägarna. Saken har betydelse också för laddningsfrågan.

Om bolaget innehar bilplatserna hyr det i allmänhet ut dem till aktieägarna med tillsvidareavtal.

Att installera laddstationer på de aktieägares platser som vill ha laddningsmöjlighet behöver inte vara det bästa alternativet. Med tanke på kabeldragningen kan det vara ändamålsenligare att platserna med laddstation placeras närmare elcentralen.

Av kravet på likabehandling av aktieägarna följer att de egna laddstationerna inte är eviga. Om man inte kan erbjuda alla behövande laddningsmöjlighet kan det bli nödvändigt att fördela bristen; så brukar det visserligen vara annars också när det gäller bilplatser.

”Om platserna innehas av bolaget ser jag inget hinder för ett beslut att aktieägarna inte får egna platser med laddstation, utan att de här platserna ska vara i gemensamt bruk”, säger Hienonen.

Gemensamma laddstationer för med sig följdfrågan var elbilarna ska stå när de inte är på laddning. Laddningseffekten borde också vara tillräckligt stor för att laddningstiderna inte ska bli väldigt långa.

Om en bilplats med laddstation innehas av en aktieägare går samanvändning inte för sig – åtminstone inte utan aktieägarens samtycke. Hur ska bristen fördelas i det fallet?

”Det är en sak som är bra att tänka på redan innan man börjar ge tillstånd till installation av laddstationer.

När gränsen kommer emot för laddningskapaciteten borde också de aktieägare som först installerat laddstationer delta i kostnaderna för att bygga ut kapaciteten.” ∎

#
Aktieägarna i ett bostadsbolag bör behandlas lika också när det gäller laddning av elbilar, påminner Virpi
Hienonen på Fastighetsförbundet.